Aansprakelijkheid

Ingevolge diverse wetsbepalingen zal de onderneming de schade moeten vergoeden die door haar zelf, haar aangestelde(n), of haar patrimonium aan derden wordt berokkend. Er kunnen tegen het bedrijf schadeclaims ingesteld worden die soms tot het betalen van hoge vergoedingen kunnen leiden.

Om de onderneming te beschermen, heeft de bedrijfsleider er belang bij een verzekering af te sluiten die de aansprakelijkheid van hemzelf en/of zijn onderneming dekt.

We onderscheiden volgende aansprakelijkheidsverzekeringen :

  • Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
  • Productenaansprakelijkheid of aansprakelijkheid na levering
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Objectieve aansprakelijkheid

 

Contacteer ons voor bijkomende info over onze aansprakelijkheidsverzekering!

Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating

Deze verzekering waarborgt de onderneming tegen de gevolgen van de extracontractuele aansprakelijkheid voor de schade aan derden tijdens de exploitatie, de uitoefening van haar bedrijfsactiviteit.

Productenaansprakelijkheid of aansprakelijkheid na levering

Deze verzekering waarborgt uw onderneming voor de schade die aan derden wordt veroorzaakt na de door de onderneming uitgevoerde werken of geleverde diensten of goederen.

Beroepsaansprakelijkheid

Daar waar de BA Uitbating de aansprakelijkheid verzekerd voor de schade tijdens de uitvoering van de werken of tijdens de levering van goederen en/of diensten, waarborgt de polis beroepsaansprakelijkheid eerder de zgn ‘intellectuele fouten’, die aanleiding geven tot schade aan derden. Het zijn dan ook veeleer dienstverlenende beroepen die nood hebben aan dergelijke beroepen, zoals o.a. :

  • Vrije beroepen (advocaten, notarissen, medici, …)
  • ICT-consultants en software-ontwikkelaars
  • Accountants, revisoren, …
  • Overheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een vennootschap loopt u het risico om privé aansprakelijk te worden gesteld, zowel door derden als door (mede-)aandeelhouders.

Niet alleen derden (leveranciers, cliënten, personeelsleden, de overheid, …) kunnen zich bv. bij faling keren tegenover de bestuurder, maar ook (mede-)aandeelhouders kunnen de bestuurder in persoonlijke naam aansprakelijk stellen, bv. over het gevoerde beleid.

Objectieve Aansprakelijkheid

Een verzekering objectieve aansprakelijkheid” bij brand en ontploffing verzekert uw aansprakelijkheid tegen de schade ontstaan door een brand of een ontploffing in uw bedrijf of winkel.

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor tal van bedrijven en handelszaken. Raadpleeg ons om na te gaan of ook uw onderneming onder deze verplichting valt.