Aansprakelijkheid Zelfstandigen

Ingevolge diverse wetsbepalingen zal u als zelfstandige de schade moeten vergoeden die door u zelf, uw aangestelde(n), of uw patrimonium aan derden wordt berokkend. Er kunnen tegen u als zelfstandige schadeclaims ingesteld worden die soms tot het betalen van hoge vergoedingen kunnen leiden.

Om u hiertegen te beschermen, heeft u er belang bij een verzekering af te sluiten die de aansprakelijkheid van u en/of uw activiteiten dekt.

We onderscheiden volgende aansprakelijkheidsverzekeringen :

  • Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
  • Productenaansprakelijkheid of aansprakelijkheid na levering
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Objectieve aansprakelijkheid

Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating

Deze verzekering waarborgt de zelfstandige tegen de gevolgen van de extracontractuele aansprakelijkheid voor de schade aan derden tijdens de exploitatie, de uitoefening van de activiteit.

Productenaansprakelijkheid of Aansprakelijkheid Na Levering

Deze verzekering waarborgt u voor de schade die aan derden wordt veroorzaakt na de door de u uitgevoerde werken of geleverde diensten of goederen.

Beroepsaansprakelijkheid

Daar waar de BA uitbating de aansprakelijkheid verzekerd voor de schade tijdens de uitvoering van de werken of tijdens de levering van goederen en/of diensten, waarborgt de polis beroepsaansprakelijkheid eerder de zgn ‘intellectuele fouten’, die aanleiding geven tot schade aan derden. Het zijn dan ook veeleer dienstverlenende beroepen die nood hebben aan dergelijke beroepen, zoals o.a. :

  • Vrije beroepen (advocaten, notarissen, medici, …)
  • ICT-consultants en software-ontwikkelaars
  • Accountants, revisoren, …

Objectieve Aansprakelijkheid

Een verzekering objectieve aansprakelijkheid” bij brand en ontploffing verzekert uw aansprakelijkheid tegen de schade ontstaan door een brand of een ontploffing in uw handelspand of winkel.

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor tal van bedrijven en handelszaken. Raadpleeg ons om na te gaan of ook uw onderneming onder deze verplichting valt.
 

Contacteer ons voor bijkomende info over onze aansprakelijkheid verzekering voor zelfstandigen!